صفحه‌آرایی

صفحه‌آرایی مجموعه اعمالی است که بر روی هر صفحه یا هر جزء اثر، بعد از فراهم‌آمدنِ نوشته نهایی و تصویرهای مربوط به آن، قبل از مرحله چاپ انجام می‌گیرد تا اثر آراسته، زیبا، منطقی، مناسب، مقبول و هرچه بیشتر قابل‌استفاده شود.

صفحه‌آرایی شامل سه عمل اصلی می‌شود:

۱- آرایش

۲- پیرایش

۳- تنظیم صفحه

صفحه‌آرایی هنر انتخاب فونت، اندازه کلمات، فواصل خطوط، فاصله از حاشیه‌ها، زیباسازی و طراحی گرافیکی صفحات، جاگذاری مناسب صفحات و... می‌باشد. به طور کلی می‌توان گفت صفحه‌آرایی به مجموعه عملیات قبل از چاپ و نشر گفته می‌شود. انتخاب مناسب رنگ‌ها جهت چاپ با کیفیت، دید خلاقانه و طراحی قوی از دیگر فاکتورهای یک صفحه‌آرایی مناسب است.

هدف اصلی از صفحه‌آرایی مناسب، ابتدا جذب مخاطب جهت مطالعه تمام یا بخشی از متن است. در واقع هدف این است که مخاطب با یک نگاه به متن، به آن توجه کرده و سعی در مطالعه محتوا کند. دومین هدف از صفحه‌آرایی شکیل تداوم مطالعه مخاطب است.