نقد ادبی و نقد اشعار شاعران کانون ادبی سخنوران

درس‌گفتار آموزشی نقد ادبی

مدرس دکتر عبدالحسین فرزاد

 

مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب اولین نشست کارگاه آموزشی نقد ادبی را برگزار کرد.

دکتر عبدالحسین فرزاد در نظر دارد با بررسی عناوین نظری در نقد ادبی اشعار راهی به سوی نقد علمی ادبی اشعار شاعران جوان باز کند.

مباحثی که در این کارگاه بررسی شد:

۱. تجربه شعری، تفاوت حادثه شعری و حادثه تاریخی، چگونگی اندیشیدن شاعر در فضای شعر، درک زمانه، حافظه ادبی و...

۲. خواندن اشعار شاعران حاضر در کارگاه و نقد نظر درباره آن.

امید است است سلسله این نشست‌های ادبی کار شاعران جوان را در سرودن و پرداختن اشعارشان هموار کند.

همچنین مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی در نظر دارد با تشکیل کانون ادبی سخنوران و پیگیری این کارگاه‌ها این مرکز را به مکانی پویا و قابل توجه برای اندیشیدن در حوزه‌های جدید فکری و فضای نظم و نثر ادبی تبدیل کند.

نشست اول این درس‌گفتار در تاریخ ۲۶/‏۰۷/‏۱۳۹۷‬ با حضور دکتر فرزاد در مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی برگزار شد.

نشست دوم این درس‌گفتار در تاریخ ۲۴/‏۰۸/‏۱۳۹۷‬ با حضور دکتر فرزاد در مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی برگزار شد.

نشست سوم این درس‌گفتار در تاریخ ۰۸/‏۰۹/‏۱۳۹۷‬ با حضور دکتر فرزاد در مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی برگزار شد.

نشست چهارم این درس‌گفتار در تاریخ ۲۲/‏۰۹/‏۱۳۹۷‬ با حضور دکتر فرزاد در مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی برگزار شد.

نشست پنجم این درس‌گفتار در تاریخ ۰۶/‏۱۰/‏۱۳۹۷‬ با حضور دکتر فرزاد در مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی برگزار شد.

نشست ششم این درس‌گفتار در تاریخ ۲۵/‏۱۱/‏۱۳۹۷‬ با حضور دکتر فرزاد در مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی برگزار شد.

نشست هفتم این درس‌گفتار در تاریخ ۰۹/‏۱۲/‏۱۳۹۷‬ با حضور دکتر فرزاد در مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی برگزار شد.

نشست هشتم این درس‌گفتار در تاریخ ۱۹/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬ با حضور دکتر فرزاد در مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی برگزار شد.

نشست نهم این درس‌گفتار در تاریخ ۰۲/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ با حضور دکتر فرزاد در مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی برگزار شد.

نشست دهم این درس‌گفتار در تاریخ ۰۹/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ با حضور دکتر فرزاد در مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی برگزار شد.