درس‌گفتار خوانش و تحلیل حدیقه الحقیقه (سنایی)

مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی، درس‌گفتار خوانش و تحلیل حدیقه‌الحقیقه سنایی را با هدف نقد و تحلیل اندیشه‌های عرفانی حکیم سنایی غزنوی، کشف و تحلیل ارتباط اندیشه‌های وی و دیگر عارفان و اندیشمندان و نیز بررسی اخلاق عرفانی بر مبنای آموزه‌های دینی را برگزار کرده‌است.

این درس‌گفتار توسط دکتر امیربانو کریمی (هئیت علمی دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب) و در مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی (دارآباد) برگزار می‌شود.