عملکرد

دیگر فعالیت های مرکز تحقیقاتی با تاکید بر تولید علم و فناوری نظیر مقالات، اختراعات و......

  1. مطالعات تطبیقی ادبیات پایداری ایران و جهان طرح پژوهشی آقای دکتر عبدالحسین فرزاد توسط این مرکز با پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

 

دیگر فعالیت های مرکز تحقیقاتی با تاکید بر هدایت دکترای پژوهش محور

۱- بررسی چهره ادبی و تحلیل آثار نویسندگان زن دهه ۸۰ تا ۹۳ این طرح جهت دکتری پژوهش محور سرکار خانم مژگان جعفری با راهنمایی ۱- دکتر سهیلا موسوی سیرجانی ۲- دکتر عبدالحسین فرزاد

۲- تأثیر ادبیات فارسی بر پیشبرد فرهنگ مردمی مترو این طرح جهت دکتری پژوهش محور سرکار خانم مژگان جعفری با راهنمایی ۱- دکتر سهیلا موسوی سیرجانی ۲- دکتر عبدالحسین فرزاد

 

- دیگر فعالیتهای مرکز با تأکید برکمکهای مردمی (ماهیانه مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال)

عنوان فعالیت:

۱- به کارگیری کارشناس ارشد مرکز وپژوهشگر

۲- کارشناس مرکز

 

برنامه های آتی مرکز:

۱- برگزاری کارگاه مرمت کاغذ و نسخ خطی

۲- برگزاری کارگاه تصحیح نسخ خطی

۳- برگزاری کارگاه از روایت تا گفتمان: چالش های نشانه- معنایی متن ادبی