طرح های برون دانشگاهی

۱- پژوهشکده اسراء -مدت قرارداد یک سال و نیم از سال ۲۵\۰۱\۹۶ تا ۰۱\۰۸\۹۸

۲- پژوهشکده اسراء - -مدت قرارداد یک سال و نیم از سال ۱۸\ ۰۲\۹۶ تا ۰۱\۰۸\۹۸