طرح های برون دانشگاهی

۱- پژوهشکده اسراء -مدت قرارداد یک سال و نیم از سال ۲۵/۱/۹۶ تا ۰۱/‏۰۸/‏۹۷‬

۲- پژوهشکده اسراء - -مدت قرارداد یک سال و نیم از سال ۱۸/۲/۹۶ تا ۰۱/‏۰۷/‏۹۷‬