تفاهم نامه های منعقد شده با مرکز

۱- تفاهم نامه منعقده شده مرکز مطالعات و بیناد شهید (تفاهم نامه کما فی السابق در جریان است) - موضوع توسعه و تعمیق فرهنگ و پژوهش در سطوح مختلف - برگزاری نشستهای علمی و پیشنهاد طرحهای پژوهشی و حمایت از پایان نامه های دانشجویی

۲- تفاهم نامه مرکز مطالعات با پژوهشگاه دفاع مقدس (تفاهم نامه کما فی السابق در جریان است) - موضوع توسعه و تعمیق فرهنگ و پژوهش در سطوح مختلف - برگزاری نشستهای علمی و پیشنهاد طرحهای پژوهشی و حمایت از پایان نامه های دانشجویی

۳- قرارداد با نشر راشدین (ناشر کتب علمی – پژوهشی دانشگاهی) (تفاهم نامه کما فی السابق در جریان است) - موضوع توسعه و تعمیق فرهنگ و پژوهش در سطوح مختلف- برگزاری نشستهای علمی و پیشنهاد طرحهای پژوهشی و حمایت از پایان نامه های دانشجویی

۴- پیشنهاد تفاهم نامه با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -موضوع توسعه و تعمیق فرهنگ و پژوهش در سطوح مختلف - برگزاری نشستهای علمی و پیشنهاد طرحهای پژوهشی و حمایت از پایان نامه های دانشجویی