برگزاری نمایشگاه

۱- قرارداد برگزاری نمایشگاه نرم افزارهای تخصصی زبان انگلیسی (موسسه فرهنگی تدارک نرم افزار پایتخت) دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

۲- قرارداد برگزاری نمایشگاه نرم افزارهای تخصصی زبان انگلیسی موسسه نرم افزارهای علمی کاربردی ایسات دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

۳- قرار داد برگزاری نمایشگاه ادبی و فرهنگی (شرکت مهر ارقام رایانه) دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب