پایان نامه هاو رساله های انجام شده در مرکز

۱ - تحصیح و تحشیه کتاب ده مجلس اثر معین الدین اسفزاری (رساله دکتری) عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجو در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور در حال پژوهش و اتمام رساله خویش می باشند

۲- جهان بینی شمس تبریزی (رساله دکتری) عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجو در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور از رساله دفاع و به اتمام رسانده است.

۳- بررسی تطبیقی مفاهیم نمادین جانوران در متون حماسی، غنای و عرفانی (با تکیه بر شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و مثنوی معنوی مولوی) (رساله دکتری) عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجو در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور از رساله دفاع و به اتمام رسانده است.

۴- شکل شناسی قصه های قرآن (رساله دکتری (عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجو در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور از رساله دفاع و به اتمام رسیده است.

۵- مطالعه نمایش نامه نویسی برای کودک در ایران در دهه سال اخیر با رویکرد ساخت گرایانه (گروه سنی ب و ج) (رساله دکتری) عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجو در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور از رساله دفاع و به اتمام رسانده است.

۶- داستانک در ادب پارسی (رساله دکتری (عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجو در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور در حال پژوهش و اتمام رساله خویش می باشند

۷- تحصیح و تحشیه مفاتیح القلوب و مصابیح الغیوب خواجوی کرمانی (رساله دکتری) عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجو در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور از رساله دفاع و به اتمام رسانده است.

۸- اندیشه‌های عرفانی در آثار هرمان هسه (سیذارتا، نارسیس و گلد موند، سفر به شرق) و آثار عطار (رساله دکتری) عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجو در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور در حال پژوهش و اتمام رساله خویش می باشند.

۹- رمان درمانی در ادبیات ایران و روس (با تکیه بر آثار غلامحسین ساعدی، سیمین دانشور، لئو تولستوی و فئودور داستایفسکی) (رساله دکتری) عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجو در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور در حال پژوهش و اتمام رساله خویش می باشند.