کتاب‌های تألیف، ترجمه

کتاب های منتشر شده در مرکز

۱- نامه ی زندگی جنید (زندگی، عقاید و آثار) ۱۳۹۶ انتشارات طهوری

۲- گزیده کشف الاسرار میبدی در حال اجرا (اتمام ۱۳۹۷)

عنوان فعالیت (تالیف کتب درسی) برای مثال:

۱-- شرح و تحلیل رساله قشیریه در حال اجرا (اتمام ۱۳۹۷)

۲- شرح و تحلیل اللمع در حال اجرا (اتمام ۱۳۹۷)

۳- تصحیح و تشحیح نسخه خطی مفاتیح القلوب و مصابیح الغیوب خواجوی کرمانی در حال اجرا (اتمام ۱۳۹۸)

۴- منازل السائرین (اتمام ۱۳۹۸)