عقد قرار داد های برون دانشگاهی

 

 

 

وضعیت قرار داد

(خاتمه یافته / درحال اجرا)

مدت قرارداد

نام سازمانی بیرونی

 •  

 

خاتمه یافته

 •  

وزارت ارشاد

 1.  

 

خاتمه یافته

 •  

وزارت ارشاد

 1.  

 

خاتمه یافته

 •  

بنیاد شهید

 1.  

 

خاتمه یافته

 •  

بنیاد شهید

 1.  

 

خاتمه یافته

 •  

بنیاد شهید (برگزاری دو نشست)

 1.  

 

خاتمه یافته

 •  

سازمان ارتباطات

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

               

با توجه به اینکه مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی در آغاز فعالیت خودمی باشد و برای ادامه کار خود در رقابت با مراکز مشابه نیاز به سابقه علمی و پژوهشی و نام نیک در کنار رزومه علمی داشته است بههمین سبب بیشتر به کیفیت کار توجه شده است و جنبه کسب در آمد در درجه دوم اهمیت کار قرار داشته است.