عقد قرار داد های برون دانشگاهی

 

وضعیت قرار داد

(خاتمه یافته / درحال اجرا)

مدت قرارداد

نام سازمانی بیرونی

ردیف

خاتمه یافته

یک‌ماهه

وزارت ارشاد

۱

خاتمه یافته

یک‌ماهه

وزارت ارشاد

۲

خاتمه یافته

یک‌ماهه

بنیاد شهید

۳

خاتمه یافته

یک‌ماهه

بنیاد شهید

۴

خاتمه یافته

یک‌ماهه

بنیاد شهید (برگزاری دو نشست)

۵

خاتمه یافته

یک‌ماهه

سازمان ارتباطات

۶

خاتمه یافته

شش‌ماهه

دوره آموزشی آزاد تخصصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۷

با توجه به اینکه مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی در آغاز فعالیت خود می‌باشد و برای ادامه کار در رقابت با مراکز مشابه نیاز به سابقه علمی و پژوهشی و نام نیک در کنار رزومه علمی داشته است به همین سبب بیشتر به کیفیت کار توجه شده است و جنبه کسب در آمد در درجه دوم اهمیت کار قرار داشته است