عقد قرار داد های برون دانشگاهی

 

ردیف نام سازمانی بیرونی مدت قرارداد وضعیت قرارداد (در حال اجرا / ‏خاتمه‬ یافته)
۱ وزارت ارشاد یک‌ماهه خاتمه یافته
۲ وزارت ارشاد یک‌ماهه خاتمه یافته
۳ بنیاد شهید یک‌ماهه خاتمه یافته
۴ بنیاد شهید یک‌ماهه خاتمه یافته
۵ بنیاد شهید (برگزاری دو نشست) یک‌ماهه خاتمه یافته
۶ سازمان ارتباطات یک‌ماهه خاتمه یافته
۷

دوره آموزشی آزاد تخصصی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

شش‌ماهه

(۰۱/‏۰۷/‏۱۳۹۶‬

تا

(۲۰/‏۱۲/‏۱۳۹۶)

خاتمه یافته
۸

دوره آموزشی آزاد تخصصی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ده‌ماهه

(۰۱/‏۰۲/‏۱۳۹۷‬

تا

۲۰/‏۱۲/‏۱۳۹۷‬

خاتمه یافته
۹

دوره آموزشی آزاد تخصصی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پنج‌ماهه

۰۱/‏۰۸/‏۱۳۹۷

تا

۲۰/‏۱۲/‏۱۳۹۷‬

در حال اجرا
       
       

 

با توجه به اینکه مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی در آغاز فعالیت خود می‌باشد و برای ادامه کار در رقابت با مراکز مشابه نیاز به سابقه علمی و پژوهشی و نام نیک در کنار رزومه علمی دارد؛ به همین سبب بیشتر به کیفیت کار توجه کرده و جنبه کسب در آمد در درجه دوم اهمیت کار قرار دارد.