عملکرد

طرح های برون دانشگاهی

پژوهشکده اسراء -مدت قرارداد یک سال و نیم از سال ۲۵/۱/۹۶ تا ۰۱/‏۰۸/‏۹۷‬

۲-پ ژوهشکده اسراء - -مدت قرارداد یک سال و نیم از سال ۱۸/۲/۹۶ تا ۰۱/‏۰۷/‏۹۷‬

-تفاهم نامه های منعقد شده با مرکز

۱- تفاهم نامه منعقده شده مرکز مطالعات و بیناد شهید (تفاهم نامه کما فی السابق در جریان است) - موضوع توسعه و تعمیق فرهنگ و پژوهش در سطوح مختلف - برگزاری نشستهای علمی و پیشنهاد طرحهای پژوهشی و حمایت از پایان نامه های دانشجویی

۲- تفاهم نامه مرکز مطالعات با پژوهشگاه دفاع مقدس (تفاهم نامه کما فی السابق در جریان است) - موضوع توسعه و تعمیق فرهنگ و پژوهش در سطوح مختلف - برگزاری نشستهای علمی و پیشنهاد طرحهای پژوهشی و حمایت از پایان نامه های دانشجویی

۳- قرارداد با نشر راشدین (ناشر کتب علمی – پژوهشی دانشگاهی) (تفاهم نامه کما فی السابق در جریان است) - موضوع توسعه و تعمیق فرهنگ و پژوهش در سطوح مختلف- برگزاری نشستهای علمی و پیشنهاد طرحهای پژوهشی و حمایت از پایان نامه های دانشجویی

۴-پ یشنهاد تفاهم نامه با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -موضوع توسعه و تعمیق فرهنگ و پژوهش در سطوح مختلف - برگزاری نشستهای علمی و پیشنهاد طرحهای پژوهشی و حمایت از پایان نامه های دانشجویی

مقالات علمی – پژوهشی (وزارتین):

۱- فصلنامه (علمی- پژوهشی) ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- سنایی و اخلاق حرفه ای- دکتر سهیلا موسوی سیرجانی-مهدیه منصوری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب شماره ۴۲- بهار ۱۳۹۵

۲- فصلنامه (علمی- پژوهشی) ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- انسان در جهان بینی شمس تبریزی- دکتر سهیلا موسوی سیرجانی-سونیا فرهنگ فرهی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب شماره ۴۷- تابستان ۱۳۹۶.

ارائه خدمات به سازمانها، دانشگاه‌ها، صنایع و جامعه

۱- نشست تخصصی معرفی و نقد کتابشرح شوق (شرح و تحلیل اشعار حافظ) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی واحد تهران جنوب

(جهت افزایش علم و کار آیی مقاطع ذکتری و تحصیلات تکمیلی)

۲- قرارداد برگزارینمایشگاه نرم افزار های تخصصی زبان انگلیسی (موسسه فرهنگی تدارک نرم افزار پایتخت) دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

۳- قرارداد برگزارینمایشگاه نرم افزار های تخصصی زبان انگلیسی موسسه نرم افزارهای علمی کاربردی ایسات دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

۴- قرار داد برگزاری نمایشگاه ادبی و فرهنگی (شرکت مهر ارقام رایانه) دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

پایان نامه هاو رساله های انجام شده در مرکز

۱- تحصیح و تحشیه کتاب ده مجلس اثر معین الدین اسفزاری (رساله دکتری) عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجویان در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور در حال پژوهش و اتمام رساله خویش می باشند

۲- جهان بینی شمس تبریزی (رساله دکتری) عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجویان در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور در حال پژوهش و اتمام رساله خویش می باشند

۳- بررسی تطبیقی مفاهیم نمادین جانوران در متون حماسی، غنای و عرفانی (با تکیه بر شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و مثنوی معنوی مولوی) (رساله دکتری) عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجویان در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور در حال پژوهش و اتمام رساله خویش می باشند

۴- شکل شناسی قصه های قرآن (رساله دکتری (عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجویان در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور در حال پژوهش و اتمام رساله خویش می باشند

۵- مطالعه نمایش نامه نویسی برای کودک در ایران در دهه سال اخیر با رویکرد ساخت گرایانه (گروه سنی ب و ج) (رساله دکتری) عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجویان در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور در حال پژوهش و اتمام رساله خویش می باشند

۵- داستانک در ادب پارسی (رساله دکتری (عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجویان در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور در حال پژوهش و اتمام رساله خویش می باشند

۶- تحصیح و تحشیه مفاتیح القلوب و مصابیح الغیوب خواجوی کرمانی (رساله دکتری) تحصیح و تحشیه

 

کتاب های منتشر شده در مرکز

۱- نامه ی زندگی جنید (زندگی، عقاید و آثار) ۱۳۹۶ انتشارات طهوری

۲- منازل السائرین

عنوان فعالیت (تالیف کتب درسی) برای مثال:

۱-- شرح و تحلیل رساله قشیریه در حال اجرا (اتمام ۱۳۹۷)

۲- شرح و تحلیل اللمع در حال اجرا (اتمام ۱۳۹۷)

۳- تصحیح و تشحیح نسخه خطی مفاتیح القلوب و مصابیح الغیوب خواجوی کرمانی در حال اجرا (اتمام ۱۳۹۸)

۴- گزیده کشف الاسرار میبدی در حال اجرا (اتمام ۱۳۹۷)
 

 

عقد قرار داد های برون دانشگاهی

وضعیت قرار داد

(خاتمه یافته / درحال اجرا)

مدت قرارداد

نام سازمانی بیرونی

 •  

 

خاتمه یافته

 •  

وزارت ارشاد

 1.  

 

خاتمه یافته

 •  

وزارت ارشاد

 1.  

 

خاتمه یافته

 •  

بنیاد شهید

 1.  

 

خاتمه یافته

 •  

بنیاد شهید

 1.  

 

خاتمه یافته

 •  

بنیاد شهید (برگزاری دو نشست)

 1.  

 

خاتمه یافته

 •  

سازمان ارتباطات

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

               

با توجه به اینکه مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی در آغاز فعالیت خودمی باشد و برای ادامه کار خود در رقابت با مراکز مشابه نیاز به سابقه علمی و پژوهشی و نام نیک در کنار رزومه علمی داشته است بههمین سبب بیشتر به کیفیت کار توجه شده است و جنبه کسب در آمد در درجه دوم اهمیت کار قرار داشته است.

-دوره های آموزش و پژوهش برگزار شده توسط مرکز

۱- اولین کارگاه آموزشی (مقاله نویسی، پروپوزال نویسی، پایان نامه نویسی نویسی ۱۳۹۰

۲- برگزاری دومین کارگاهای آموزشی (مقاله نویسی، پروپوزال نویسی، پایان نامه نویسی) ۱۳۹۴

 

دیگر فعالیت های مرکز تحقیقاتی با تاکید بر تولید علم و فناوری نظیر مقالات، اختراعات و......

- مطالعات تطبیقی ادبیات پایداری ایران و جهان طرح پژوهشی آقای دکتر عبدالحسین فرزاد توسط این مرکز با پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

دیگر فعالیت های مرکز تحقیقاتی با تاکید بر هدایت دکترای پژوهش محور

۱- بررسی چهره ادبی و تحلیل آثار نویسندگان زن دهه ۸۰ تا ۹۳ این طرح جهت دکتری پژوهش محور سرکار خانم مژگان جعفری با راهنمایی ۱- دکتر سهیلا موسوی سیرجانی ۲- دکتر عبدالحسین فرزاد

۲- تأثیر ادبیات فارسی بر پیشبرد فرهنگ مردمی مترو این طرح جهت دکتری پژوهش محور سرکار خانم مژگان جعفری با راهنمایی ۱- دکتر سهیلا موسوی سیرجانی ۲- دکتر عبدالحسین فرزاد

 

- دیگر فعالیتهای مرکز با تأکید برکمکهای مردمی (ماهیانه مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال)

عنوان فعالیت:

۱- به کارگیری کارشناس ارشد مرکز وپژوهشگر

۲- کارشناس مرکز

برنامه های آتی مرکز:

۱- برگزاری کارگاه مرمت کاغذ و نسخ خطی

۲- برگزاری کارگاه تصحیح نسخ خطی

۳- برگزاری کارگاه از روایت تا گفتمان: چالش های نشانه- معنایی متن ادبی