تازه‌های نشر

 

  • سنایی و اخلاق حرفه‌ای، فصلنامه (علمی- پژوهشی) ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- دکتر سهیلا موسوی سیرجانی- مهدیه منصوری- شماره ۴۲- بهار ۱۳۹۵
  • انسان در جهان بینی شمس تبریزی- فصلنامه (علمی- پژوهشی) ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- دکتر سهیلا موسوی سیرجانی سونیا فرهنگ فرهی- شماره ۴۷- تابستان ۱۳۹۶
  • تأثیر ساختار در بررسی نمایشنامه‌های کودکانه (با نگاهی به دو نمایشنامه داوودکیانیان و مسلم قاسمی برای گروه سنی ب وج) - فصلنامه تئأتر (علمی - پژوهشی) (هنر و معماری) - دکتر سهیلا موسوی سیرجانی- شایا محمدی رفیع- شمار ۶۹- تابستان ۱۳۹۶