تازه‌های نشر

  • سنایی و اخلاق حرفه ای، فصلنامه (علمی- پژوهشی) ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب-دکتر سهیلا موسوی سیرجانی- مهدیه منصوری- شماره ۴۲- بهار ۱۳۹۵
  • انسان در جهان بینی شمس تبریزی- فصلنامه (علمی- پژوهشی) ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- دکتر سهیلا موسوی سیرجانی سونیا فرهنگ فرهی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب شماره ۴۷- تابستان ۱۳۹۶