تازه‌های نشر

 

  • سنایی و اخلاق حرفه‌ای، فصلنامه (علمی- پژوهشی) ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- شماره ۴۲- بهار ۱۳۹۵
  • انسان در جهان بینی شمس تبریزی- فصلنامه (علمی- پژوهشی) ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب-شماره ۴۷- تابستان ۱۳۹۶
  • تأثیر ساختار در بررسی نمایشنامه‌های کودکانه (با نگاهی به دو نمایشنامه داوودکیانیان و مسلم قاسمی برای گروه سنی ب وج) - فصلنامه تئأتر (علمی - پژوهشی) (هنر و معماری) - شمار ۶۹- تابستان ۱۳۹۶
  • تطبیق مفاهیم نمادین شیر در آثار حماسی، غنایی و عرفانی (با تکیه بر شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و مثنوی معنوی) - پژوهشنامه ادب حماسی- (علمی-پژوهشی) شماره ۲۵- بهار و تابستان ۱۳۹۷.
  • مفاهبم تمثیلی و نمادبن مار در آثار حماسی، غنایی و عرفانی (با تکیه بر شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و مثنوی معنوی) - فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی- (علمی- پژوهشی) شماره ۳۵- بهار ۱۳۹۷
  • ویژگی‌ها و صفات سالکان در نگاه شمس تبریزی- (علمی- پژوهشی) متن پژوهی ادبی- دوره ۲۲- شماره ۷۶- تابستان ۹۷.