نشست‌های علمی

- نشست تخصصی معرفی و نقد کتاب شرح شوق (شرح و تحلیل اشعار حافظ) - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی

- نشست تخصصی شرح شوق