کارگاه‌ها

اولین کارگاه آموزشی (مقاله نویسی، پروپوزال نویسی، پایان نامه نویسی نویسی )۱۳۹۰

برگزاری دومین کارگاهای آموزشی (مقاله نویسی، پروپوزال نویسی، پایان نامه نویسی) ۱۳۹۴