کارگاه‌ها

برگزاری کارگاه نقش و کارکرد لحن در فرآیند تولید معنا (مطالعه موردی غزل‌های حافظ) (۲۳ تا ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه از روایت تا گفتمان چالش‌های نشانه- معنایی متن ادبی (۱۴ تا ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۶)

برگزاری کارگاه تصحیح نسخ خطی دی ماه ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه شیوه‌های نگهداری و حفاظت ازکتب و اسناد کاغذی دی ماه ۱۳۹۶

اولین کارگاه آموزشی (مقاله نویسی، پروپوزال نویسی، پایان نامه نویسی نویسی )۱۳۹۰

برگزاری دومین کارگاه‌های آموزشی (مقاله نویسی، پروپوزال نویسی، پایان نامه نویسی) ۱۳۹۴

برگزاری کارگاه از روایت تا گفتمان: چالش‌های نشانه- معنایی متن ادبی (زمان برگزاری پاییز ۱۳۹۶)

برگزاری کارگاه مرمت کاغذ و نسخ خطی (زمان برگزاری پاییز ۱۳۹۶)

برگزاری کارگاه نقش و کارکرد لحن در فرآیند تولید معنا (مطالعه موردی غزل‌های حافظ) (زمان برگزاری پاییز ۱۳۹۶)