آرشیو کارگاه‌ها

برگزاری کارگاه نقش و کارکرد لحن در فرآیند تولید معنا (مطالعه موردی غزل‌های حافظ) (۲۳ تا ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۶)

برگزاری کارگاه از روایت تا گفتمان چالش‌های نشانه- معنایی متن ادبی (۱۴ تا ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۶)

برگزاری کارگاه تصحیح نسخ خطی دی ماه ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه شیوه‌های نگهداری و حفاظت ازکتب و اسناد کاغذی دی ماه ۱۳۹۶ 

برگزاری دومین کارگاه‌های آموزشی (مقاله نویسی، پروپوزال نویسی، پایان نامه نویسی) ۱۳۹۴

اولین کارگاه آموزشی (مقاله نویسی، پروپوزال نویسی، پایان نامه نویسی نویسی )۱۳۹۰