مأموریت مرکز

در سند برنامه راهبردی، «چشم انداز» مرکز چنین ترسیم شده است: با اتّکال به قدرت لایزالی الهی و در پرتو ایمان و خرد جمعی، با اهتمام عالمانه، روشمند، مستمر، برنامه مدار، در مسیر تحقّق آرمان های انقلاب اسلامی در چشم انداز بیست ساله، «مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی، سازمانی است برخوردار از منابع انسانی متعهد، عالم، روزآمد، ممتاز، کارآمد و الهام بخش و مؤثر در کشور، پیشگام در توسعه و کارآمدی علوم انسانی، دارای منزلت مرجعیت نظری و کاربردی، پاسخگو به نیازهای علمی و فناورانه جامعه، با تعامل سازنده در عرصه ملی، منطقه ای، آسیایی و جهانی».

در این سند، همچنین «مأموریت» مرکز اینگونه تعریف شده است: «مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی، سازمانی دانشی-پژوهشی در حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که در راستای تحققّ اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی ایران، در قلمرو علوم انسانی، فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، هماهنگ با نظام ملی نوآوری، برای ایجاد و توسعه شبکه های علوم انسانی در سطح ملی و نیل پژوهش های حوزه علوم انسانی به تراز قطب های علمی آسیا فعالیت می کند».