هیأت امنا

طبق آیین نامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص ایجاد مراکز تحقیقاتی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، هیأت امنای مراکز تحقیقاتی مشتمل بر افراد ذیل می‌باشد:

ریاست وقت واحد

معاونت پژوهش و فناوری واحد 

رئیس منطقه یا نماینده ایشان