ریاست مرکز

دکتر سهیلا موسوی سیرجانی

هیأت علمی تمام وقت گروه ادبیات فارسی

دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

رزومه علمی

‌‌‌‌