شاهنامه‌خوانی و نقالی (کودک)

کیمیا جعفری

نازنین‌زهرا جعفری

 

یگانه‌زهرا جعفری

 

ریحانه مجاهد

 

فری‌مهر رضی

 

محمدامین محمودی‌تبار