نقد ادبی و نقد رمان

مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب اولین نشست کارگاه آموزشی نقد ادبی و نقد رمان را برگزار کرد .

در این درس‌گفتار موارد ذیل آموزش داده می‌شود:

  • بررسی ماهیت انسان، انسان و زمان، ابداع تاریخ
  • ماهیت کشف داستان ، اسطوره و تفاوت اسطوره و حماسه
  • تفاوت داستان، رمان و اسطوره
  • تفاوت داستان، رمان و تاریخ
  • تفاوت رمان و تاریخ، تفاوت رمان و حماسه
  • ضرورت ادبیات داستانی
  • بررسی مکتب‌ها و نظریه‌های ادبی
  • خواندن داستان‌های کوتاه نویسندگان حاضر در کارگاه و نقد آن‌‌ها

 

 

نشست اول این درس‌گفتار در تاریخ 1398/03/30 با حضور دکتر فرزاد در مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی برگزار شد.

نشست دوم این درس‌گفتار در تاریخ 1398/04/20 با حضور دکتر فرزاد در مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی برگزار شد.

نشست سوم این درس‌گفتار در تاریخ 1398/06/28با حضور دکتر فرزاد در مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی برگزار شد.

نشست چهارم این درس‌گفتار در تاریخ 1398/07/25 با حضور دکتر فرزاد در مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی برگزار شد.

نشست پنجم این درس‌گفتار در تاریخ 1398/09/04 با حضور دکتر فرزاد در مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی برگزار شد.