مشاورین علمی و فنی ترجمه

 

‌‌‌‌‌‌‌

دکتر دفتری‌فرد

 

دکتر زعفرانچی