عکس‌های کارگاه آموزشی «از روایت تا گفتمان چالش‌های نشانه- معنایی متن ادبی»