.

نشست مشترک

۲۰ بهمن ۱۳۹۲ | ۰۳:۳۰ کد خبر : ۶۷۹۶ اخبار داخلی
تعداد بازدید:۲۸۹
اولین نشست اعضای شورای پژوهشی مرکزمطالعات ادبیات فارسی وتحقیقات عرفانی با اعضای بنیاد بین المللی –پژوهشی استاد شهریار

اولین نشست اعضای شورای پژوهشی مرکزمطالعات ادبیات فارسی وتحقیقات عرفانی بااعضای بنیاد بین المللی پژوهشی استاد شهریار روزسه شنبه مورخ 01/11/92 ساعت 10صبح دراتاق دکتری دانشکده ادبیات فارسی وزبانهای خارجی برگزارگردید . جلسه باحضور دکتراحمدشمس ریاست محترم واحد ،دکترمحمودرضا اسفندیار هیأت امنای مرکز مطالعات ادبیات فارسی وتحقیقات عرفانی ، دکترسهیلا موسوی سیرجانی رییس مرکز مطالعات ،دکترنرگس جابری نسب ، دکتر عبدالحسین فرزادودکتراحمدابومحبوب اعضای هیأت علمی مرکزمطالعات ادبیات فارسی وتحقیقات عرفانی ودکترجواد وندنوروزی رییس بنیاد بین المللی پژوهشی استادشهریار ،آقای سیدمحمد صالحی کوشاهیأت امنای بنیاد بین المللی پژوهشی استادشهریار،خانم دکترسهیلا صالحی مقدم استاددانشگاه الزهراء وهمکار علمی بنیاد بین المللی پژوهشی استادشهریاروخانم سانازنقوی مسئول دبیرخانه جشنواره جایزه بین المللی پژوهشی استادشهریاربه کارخودادامه داد.درابتدا رییس مرکزمطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی خانم دکترموسوی به کلیه حاضران خوش آمدگفتند وخلاصه ایی ازفعالیتهای مرکز رابیان نمودند.سپس دکترجواد وندنوروزی رییس بنیاد بین المللی پژوهشی استادشهریارازریاست دانشکده ورییس مرکز مطالعات ادبیات فارسی سرکارخانم موسوی سیرجانی بخاطرجمع بسیارصمیمانه و استقبال گرمی که ازآنان بعمل آمده تشکروقدردانی نمودنده اند.

دکتروندنوروزی فرمود ند هدف این جلسه این است که شهریارپژوهشی رادردانشگاه آزاداسلامی برپا کنیم.وامیدوارهستیم باکمک ریاست محترم واحد این هدف تحقق یابد.

دکتر شمس ریاست محترم واحد فرمودند: ،همایش مشترک وسمینارهای مشترک داشته باشیم وبضاعت هردونهادرا درکنارهم قراردهیم تا به نتیجه مطلوب تری برسیم، دغدغه مهم من این است که انشاءالله بتوانیم کاری انجام دهیم وهمکاری رابیشترکنیم....ازطرفی حضوربنیاد استادشهریاردراین دانشکده بدین معناست که مرکزمطالعات خوب کارکردندکه شماماراشناختید.درادامه دکترشمس ازحضوراعضای بنیادبین المللی استادشهریار درجلسه تشکرنمودند وفرمودند منظرهستم تاازاین نشست چه نتایجی به دست می آید تابتوانم درمرحله اجرا کاری انجام دهم وانتظاراتی که ازاینجانب دارید رابیان نموده تاآن راانجام دهم واجراکنم .چون به عمل کاربرآید......

درادامه رییس مرکزبنیاداستادشهریارفرمودنددرمجموعه پژوهشی وتحقیقاتی اگربزرگان نباشند به نتیجه نمی رسند .ازآن جایی که دراین مجموعه دکترشمس وجودداردماقطعاً به نتیجه می رسیم . وجلسه باذکرصلوات درساعت /12 به پایان رسید.


۱ رای